Sponsorship
 
Czasopismo Plant and Fungal Systematics otrzymało w grudniu 2022 roku dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.
Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju, obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Plant and Fungal Systematics received funding from the Ministry of Education and Science under the "Rozwój czasopism naukowych ("Development of scientific journals") programme.
The aim of the programme is to support Polish scientific journals in the implementation of their development strategy, including activities aimed at raising the level of publishing and editing practices, increasing the impact of journals on the progress of science and keeping journals in the international scientific circulation.

Acta Palaeobotanica, financed in 2019 under contract no. 870/P-DUN/2019 from funds of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, designated for activities aimed at dissemination of scientific results. Project: Line-editing of research papers intended for publication in Acta Palaeobotanica (Volume 59), by a native speaker of English; and publication of two issues of the annual Acta Palaeobotanica (59: 1, 2) in electronic editions.

Acta Palaeobotanica, financed in 2018 under contract no. 682/P-DUN/2018 from funds of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, designated for activities aimed at dissemination of scientific results. Project: Line-editing of research papers intended for publication in Acta Palaeobotanica (Volume 58), by a native speaker of English; and publication of two issues of the annual Acta Palaeobotanica (58: 1, 2) in electronic editions.


Financial support

Plant and Fungal Systematics, financed in 2019 under contract no. 870/P-DUN/2019 from funds of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, designated for activities aimed at dissemination of scientific results. Project: Line-editing of research papers intended for publication in Plant and Fungal Systematics (64), by a native speaker of English; and publication of two issues of the annual Plant and Fungal Systematics (64: 1, 2) in electronic editions.

 
eISSN:2657-5000
ISSN:2544-7459