ORIGINAL ARTICLE
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the current distribution range of the protected shrub European bladdernut Staphylea pinnata in Poland. The study was based on a literature review, multidisciplinary search methods and field visits. The paper presents 211 sites considered as natural (including 48 new) and 143 sites considered as sites of anthropogenic origin (including 116 new). The data included in this paper extend the natural range of the species mainly in the Sudety Mts & Sudety Foreland, Rożnów Foothills, and the Tarnogród Plateau. It has been confirmed that the areas of Przemyśl Foothills (54 sites) and Dynów Foothills (49 sites) are the sites most abundant in bladdernut considered as natural. A few sites of anthropogenic origin have been found in the area of northern Poland, several hundred kilometres from the border of the bladdernut continual distribution range. In the case of sites of anthropogenic origin, knowledge of their distribution has increased significantly. This paper provides a basis for further research on the bladdernut in Poland and Europe and may be useful in population management of this protected species.
FUNDING
NO
 
REFERENCES (141)
1.
Bajda, K. 2009. Właściwości gleb wybranych stanowisk kłokoczki południowej Staphylea pinnata w Polsce. Master thesis, Faculty of Forestry, Agricultural University in Kraków [manuscript].
 
2.
Batko, S. 1934. O florze okolic Przemyśla. Kosmos 59: 351–380.
 
3.
Bober, J. 1974. Notatki florystyczne z południowej części Pogórza Dynowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 2: 175–180.
 
4.
Bodziarczyk, J. & Zator, A. 2001. Nowe stanowiska Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) w Beskidzie Niskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 8: 135–142.
 
5.
Boratyński, A. & Kwiatkowski, P. 1998. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 10. Staphylea pinnata L. Arboretum Kórnickie 43: 21–30.
 
6.
Browicz, K. 1959. O rozmnażaniu się kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L.). Rocznik Dendrologiczny 13: 125–130.
 
7.
Browicz, K. 1986. Chorology of trees and shrubs in south-west Asia and adjacent regions. Vol. 5. PWN, Warszawa, Poznań.
 
8.
Browicz, K. & Gostyńska, M. 1963. Staphylea pinnata L. – Kłokoczka południowa. In: Białobok, S. & Czubiński, S. (eds), Atlas Rozmieszczenia Drzew i Krzewów w Polsce, 2, pp. 11–12. Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN, Poznań.
 
9.
Bróż, E. & Przemyski, A. 2009. The red list of vascular plants in the Małopolska Upland (S Poland). In: Mirek, Z. & Nikel, A. (eds), Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 123–136. Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków.
 
10.
Brzyski, B. 1959. Rozmieszczenie i ochrona stanowisk buka i jodły na Roztoczu. Ochrona Przyrody 26: 368–393.
 
11.
Burghardt, A. 2012. Staphylea pinnata L. i inne rośliny naczyniowe rezerwatu „Husówka” (woj. podkarpackie). Master Thesis, Department of Plant Taxonomy, Adam Mickiewicz University in Poznań [manuscript].
 
12.
Celiński, F. 1994. Stosunki fitosocjologiczno-leśne Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Scripta Rudensia 1: 105–117.
 
13.
Central Register of Forms of Nature Protection [Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody]. [cited 2021 Mar 11]. Available from: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP.
 
14.
Chełmecki, Z. 2006. Stanowiska niektórych roślin chronionych na obszarze miasta i gminy Bochnia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62: 73–77.
 
15.
Chrostowski, M. 1962. Kłokoczka południowa w dolinie Ropy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 18: 43.
 
16.
Cieślak, E. 2014. Phylogeography of Pontic-Pannonian species in Central Europe. Polish Botanical Studies 30: 1–53.
 
17.
Cwener, A., Michalczuk, W. & Krawczyk, R. 2016. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa lubelskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
18.
Denisiuk, Z., Kalemba, A., Mielnicka, B. & Pilipowicz, W. 1993. Projekt rozszerzenia sieci parków narodowych i rezerwatów w jednostkach terytorialnych. In: Denisiuk, Z. (ed.), Program rezerwatowej ochrony przyrody i krajobrazu Polskich Karpat na tle aktualnej sieci obszarów chronionych. Studia Naturae 39: 26–60.
 
19.
Deptuch, K., Deptuch, W. & Oklejewicz, K. 1998. Notatki florystyczne z Pogórza Dynowskiego i Przedgórza Rzeszowskiego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 5: 27–30.
 
20.
Deptuch, W. & Oklejewicz, K. 1998. Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 5: 21–26.
 
21.
Drużkowski, M. & Dubiel, E. 1994. Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu przyrody „Dolina potoku Rudno” na tle wybranych elementów środowiska abiotycznego. Ochrona Przyrody 51: 81–105.
 
22.
Dubiel, E. & Piórecki, J. 2011. Szata roślinna Wąwozu Maziarnia w Kruhelu Małym. In: Dubiel, E., Górnicki, A. Hołub, B., Łanczont, M. & Piórecki, J. (eds), Przyroda Kruhela Małego w Przemyślu. Arboretum Bolestraszyce 14: 27–53.
 
23.
Dubiel, E., Loster, S., Zając, E. U. & Zając A. 1975. Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich. Fragmenta Floristica et Geobotanica 21: 459–461.
 
24.
Dubiel, E., Loster, S., Zając, E.U. & Zając, A. 1979. Flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Materiały do Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 7: 1–218.
 
25.
Duda, J. 1997. Gawędy o tajemnicach śląskich żywych skarbów natury – kłokoczka południowa. Przyroda Górnego Śląska 7: 6.
 
26.
Eliáš, P., Jr., Díté, D., Kliment, J., Hrivnák, R. & Feráková, V. 2015. Red List of Ferns and Flowering Plants of Slovakia, 5th ed. Biológia 70: 218–228.
 
27.
Fabijanowski, J. 1959. Projekt utworzenia dwóch rezerwatów leśnych w powiecie kolbuszowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 15: 58–62.
 
28.
Fiek, E. 1881. Flora von Schlesien. J. U. Kern’s Verlag, Breslau.
 
29.
Filkowa, Z. 1987. Gatunki chronione na terenie Niecki Nidziańskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 15: 141–161.
 
30.
Forest Management Plan of Bircza Forest District. 2018. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
31.
Forest Management Plan of Brzozów Forest District. 2017. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
32.
Forest Management Plan of Dębica Forest District. 2018. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
33.
Forest Management Plan of Dukla Forest District. 2018. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
34.
Forest Management Plan of Dynów Forest District. 2016. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
35.
Forest Management Plan of Jawor Forest District. 2018. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, Brzeg.
 
36.
Forest Management Plan of Kańczuga Forest District. 2013. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
37.
Forest Management Plan of Kołaczyce Forest District. 2018. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
38.
Forest Management Plan of Krasiczyn Forest District. 2018. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
39.
Forest Management Plan of Lesko Forest District. 2018. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
40.
Forest Management Plan of Lubaczów Forest District. 2018. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
41.
Forest Management Plan of Prudnik Forest District. 2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, Brzeg.
 
42.
Forest Management Plan of Rymanów Forest District 2019. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
43.
Forest Management Plan of Strzyżów Forest District. 2013. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, Przemyśl.
 
44.
Forest Management Plan of Złoty Potok Forest District. 2016. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, Brzeg.
 
45.
Gilowski, J. & Jeśman, M. 1975. Przewodnik po Województwie Opolskim. Nasza Przyroda. Wydawnictwo Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa.
 
46.
Głowacka, B., Karpierz, J. & Witkowska-Wawer, L. 1996. Plan ochrony rezerwatu „Husówka” na okres od: 1996-01-01 do 2015-12-31. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu, Pracownia Sozologiczna.
 
47.
Gostyńska, M. 1961. Rozmieszczenie i ekologia kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L.) w Polsce. Arboretum Kórnickie 6: 5–71.
 
48.
Gostyńska, M. 1962. Zwyczaje i obrzędy ludowe w Polsce związane z kłokoczką południową (Staphylea pinnata L.). Rocznik Dendrologiczny 16: 113–120.
 
49.
Gostyńska, M. & Surmiński, J. 1961. Niektóre własności fizyko-mechaniczne i skład chemiczny drewna kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L.). Rocznik Dendrologiczny 15: 155–162.
 
50.
Grodzińska, K. 1968. Rośliny naczyniowe Pasma Bukowicy (Beskid Niski). Fragmenta Floristica et Geobotanica 14: 3–82.
 
51.
Grulich, V. 2017. Červený seznam cévnatých rostlin CR. In: Grulich, V. & Chobot, K. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Cévnaté rostliny; Příroda, pp. 75–132. Agency of Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic, Prague.
 
52.
Grzegorzek, A. 1853. Flora von Tarnow in Galizien. Österreichisches Botanisches Wochenblatt 17: 129–131.
 
53.
Gutkowska, B., Krowiak, M., Łuczaj, Ł., Niedźwiecka, J. & Okleje­wicz, K. 2002. Notatki florystyczne z Pogórza Dynowskiego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 43–47.
 
54.
Gutkowska, B. & Niedźwiecka, J. 2016. Rośliny Chronione występujące w Dolinie Sanu na odcinku od Trepczy do Kuńkowic. In: Krupa, J. (ed.), Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, pp. 143–157. Dynów.
 
55.
Heger, R. 1871. Spis roślin jawnokwiatowych z okolic Tarnowa. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 5: 7–22.
 
56.
Heiss, A. G., Filipović, D., Nedelcheva, A., Ruß-Popa, G., Wanninger, K., Schramayr, G., Perego, R. & Jacomet, St. 2014. A Fistful of Bladdernuts: The Shifting Uses of Staphylea pinnata L. as Documented by Archaeology, History, and Ethnology. Folk Life: Journal of Ethnological Studies 52: 95–136.
 
57.
Hegi, G. 1965. Staphylea pinnata L. In: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. V/I, pp. 258–262. Carl Hanser Verlag, München.
 
58.
Hereźniak, J. 1983. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących gatunków roślin naczyniowych w północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica 29: 361–384.
 
59.
Hereźniak, J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska. Monografie Botaniczne 75: 1–368.
 
60.
Hereźniak, J., Grzyl, A., Kołodziejek, J. & Sieradzki, J. 1996. Materiały do flory północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej – rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych na obszarach położonych na zachód i południe od Częstochowy. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 3: 41–47.
 
61.
Hyla, W. 1938. Zabytki i osobliwości powiatu częstochowskiego. Ziemia Częstochowska 2: 112–113.
 
62.
Jaźwa, M. & Stadnicka-Futoma, A. 2014. Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Przedgórza Rzeszowskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21: 275–285.
 
63.
Kaznowski, K. 1922. Przyczynek do flory okolic Zawiercia i Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Kosmos 47: 101–104.
 
64.
Kaznowski, K. 1929. Rośliny naczyniowe okolic Zawiercia. Sprawozdania Komisji FizjograficznejPolskiej Akademii Umiejętności 62: 185–207.
 
65.
Kaźmierczakowa, R., Bloch-Orłowska, J., Celka, Z., Cwener, A., Dajdok, Z., Michalska-Hejduk, D., Pawlikowski, P., Szczęśniak, E. & Ziarnek, K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish Red List of Pteridophytes and Flowering Plants; Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
66.
Kącki, Z., Dajdok, Z. & Szczęśniak, E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych. In: Kącki, Z. (ed.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska, pp. 9–65. Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego & PTTP pro Natura, Wrocław.
 
67.
Kempf, M., Hebda, A., Zięba, A. & Zwijacz-Kozica, T. 2018. Genetic identification of alien larch taxa: the case of the Tatra National Park. Dendrobiology 80: 112–122.
 
68.
Klichowska, M. 1956. Materiał roślinny z Opola z X–XII w. Pomorania Antiqua 6: 353–362.
 
69.
Kołodziejek, J. 2000. Nowe stanowisko kłokoczki południowej Staphylea pinnata na Wyżynie Częstochowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56: 90–91.
 
70.
Konca, B. 1991. Drzewa i krzewy Góry Chojnik. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 53: 66–82.
 
71.
Kornaś, J. & Wróbel, J. 1972. Materiały do atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Karpatach polskich. 5. Staphylea pinnata L. Rocznik Dendrologiczny 26: 27–31.
 
72.
Kornaś, J., Medwecka-Kornaś, A. & Towpasz, K. 1996. Rośliny naczyniowe Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). Zeszyty Nau­kowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 28: 1–170.
 
73.
Kotońska, B. 1991. Rośliny Naczyniowe Beskidu Małego. Zeszyty Nau­kowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 23: 9–199.
 
74.
Kotowicz, A. 1877. Spis roślin w okolicy Biecza zebranych w r. 1876. Sprawozdania Komisji FizjograficznejAkademii Umiejętności 11: 154.
 
75.
Kotula, B. 1881. Spis roślin naczyniowych z okolic Przemyśla. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 15: 1–90.
 
76.
Kozik, R. & Nabożny, P. 1999. Nowe stanowisko kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. na Pogórzu Ciężkowickim. Wszechświat 10–12: 247–249.
 
77.
Kozłowska, A. 1931. The genetic elements and the origin of the steppe flora in Poland. Mémories de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles, Ser. B 4: 1–110.
 
78.
Kozłowska, A. 2000. The forest communities in the Przemyśl Foothills, south east Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 45: 345–372.
 
79.
Krzaczek, T. & Krzaczek, W. 1983. Materiały florystyczne z Kotliny Sandomierskiej. Rocznik Przemyski 23/24: 399–409.
 
80.
Kucharzyk, S. 1991. Zbiorowiska leśne projektowanego parku krajobrazowego na Pogórzu Rożnowsko-Ciężkowickim. Master Thesis, Department of Forest Botany and Nature Conservation, Faculty of Forestry, Academy of Agriculture in Kraków [manuscript].
 
81.
Kuczyńska, J. 1974. Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. 2. Analiza geograficzna flory. Podział geobotaniczny. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne 18: 1–114.
 
82.
Kwiatkowski, P. 1996. Interesujące i rzadkie gatunki roślin naczyniowych Gór i Pogórza Kaczawskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne 54: 21–37.
 
83.
Kwiatkowski, P. & Budzyn, M. 2001. Szata roślinna projektowanego rezerwatu „Bukowa Góra” w Górach Kaczawskich (Sudety Zachodnie). Annales Silesiae 31: 27–51.
 
84.
Latałowa, M. 1994. The archeobotanical record of Staphylea pinnata L. from the 3rd/4th century A. D. in northern Poland. Vegetation History and Archeobotany 3: 121–125.
 
85.
Limpricht, W. 1944. Kalkpflanzen des Bober – Katzbachgebirges und seiner Vorlagen. Botanische Jahrbücher für Systematik 73(4): 375–417.
 
86.
Łuczaj, Ł. 2009. Bladdernut (Staphylea pinnata L.) in Polish folklore. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 57: 23–28.
 
87.
Malik, R. 2012. Priorytetowe siedliska przyrodnicze oraz cenne gatunki roślin występujące na terenie Nadleśnictwa Olkusz – perspektywy ich zachowania i możliwości ochrony. Faculty of Forestry, Agricultural University in Kraków [manuscript].
 
88.
Malik, R. & Nogawka, M. 1998. Występowanie kłokoczki południowej Staphylea pinnata w okolicach Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 25–34.
 
89.
Malik, R. & Nogawka, M. 1999. Kłokoczka południowa Staphylea pinnata L. w Polsce – rozmieszczenie, ekologia, zmienność, zagrożenia i ochrona. Master Thesis, Faculty of Forestry, Academy of Agriculture in Poznań [manuscript].
 
90.
Melnyk, V. I., Perehrym, M. M. & Kahalo, O. O. 2009. Staphylea pinnata L. In: Diduk, Ya. P. (ed.), Chervona knyha Ukrayiny: roslynnyi svit. Globalconsulting, Kyiv.
 
91.
Meusel, H., Jäger, E., Rauschert, S. & Weinert, E. 1978. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora, 2. G. Fischer Verlag, Jena.
 
92.
Michalik, S. 1993. Flora roślin naczyniowych projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. In: Michalik, S. (ed.), Turniki Park Narodowy w Polskich Karpatach Wschodnich – dokumnetacja projektowa, pp. 47–59. Pro Natura, Kraków.
 
93.
Myczkowski, S. 1976. Człowiek – Przyroda – Cywilizacja. Kształtowanie zasobów przyrody oraz ochrona biosfery. PWN, Warszawa.
 
94.
Niinemets, Ü. & Valladares, F. 2006. Appendix A. Shade, drought, and waterlogging tolerance for 806 species of woody plants from the temperate Northern Hemisphere. In: Niinemets, Ü. & Valladares, F. Tolerance to shade, drought, and waterlogging of temperate northern hemisphere trees and shrubs, Ecological Monographs 76: 521–547.
 
95.
Mleczko, P. & Padoł, J. 2009. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Las Wolski”. Prognoza Oddziaływania na Środowisko. Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 
96.
Nowak, K. A. 2012. Flora naczyniowa Grojca. Monografia geobotaniczna. Nakład własny, Warszawa – Żywiec.
 
97.
Nowak, A., Nowak, S. & Spałek, K. 2009. Red list of vascular plants of Opole province. Nature Journal 41: 141–158.
 
98.
Ochał, E. 2009. Stan populacji kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. w rezerwacie „Kamera” (Pogórze Strzyżowskie). Master thesis, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków [manuscript].
 
99.
Oklejewicz, K., Niedźwiecka, J. & Stadnicka, A. 2008. Rozmieszczenie kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L.) w Karpatach Polskich. Rocznik Dendrologiczny 56: 75–84.
 
100.
Oklejewicz, K. 1993. Flora Dołów Jasielsko-Sanockich. Zeszyty Nau­kowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 26: 1–167.
 
101.
Oklejewicz, K., Wolanin, M. & Wolanin, M. N. 2015. Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego. Zagrożone Gatunki Roślin. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia ‘Pro Carpathia’, Rzeszów.
 
102.
Olszowska, A. 2019. Siedliskowo – drzewostanowe warunki występowania kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L. ) na terenie RDLP Krosno. Master thesis. Faculty of Forestry, Warsaw University of Life Sciences [manuscript].
 
103.
Opravil, E. 1962. Dřeviny z moravských a slezských archeologických nálezu. Acta Musei Silesiae, Ser. A: 47–52.
 
104.
Pacyna, A. 1969. Notatki florystyczne z Pogórza Wielickiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica 15: 147–151.
 
105.
Pacyna, A. 2004. Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie). Botanical Papers 38: 1–367.
 
106.
Parusel, J. B. & Urbisz, A. (eds). 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. In: Strategia ochrony województwa śląskiego na lata 2011–2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego. Raporty i Opinie 6: 105–176.
 
107.
Pawłowska, S. 1972. Floristic Statistics and the elements of the Polish flora. In: Szafer, W. (ed.), The vegetation of Poland, pp. 138–239. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
108.
Piątek, K. 2007. Chronione i zagrożone rośliny naczyniowe okolic Jodłowej na Pogórzu Ciężkowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63: 65–74.
 
109.
Piechnik, Ł. & Kurek, P. 2020. Co wiemy na temat rozmieszczenia kłokoczki południowej Staphylea pinnata w Polsce? Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76: 40–49.
 
110.
Piechnik, Ł., Kauzal, P., Kucharzyk, S., Suder, D. & Święs, M. 2020. Nowe stanowiska kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. (Staphyleaceae) w Karpatach Zachodnich. Przegląd Przyrodniczy 31: 3–19.
 
111.
Piórecki, J. 2001. Pogórze Przemyskie. Arboretum Bolestraszyce 8: 78–128.
 
112.
Piórecki, J. 2013. Rośliny naczyniowe dzikie, zadomowione i uprawowe na Pogórzu Przemyskim. Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce.
 
113.
Potts, B. M., Barbour, R. C., Hingston, A. B. & Vaillancourt, R. E. 2003. Genetic pollution of native eucalypt gene pools – identifying the risks. Australian Journal of Botany 51: 1–25.
 
114.
Perzanowska, J., Chachuła, P., Cykowska, B., Drozdowicz, A., Klepacki, P., Korzeniak, J., Mitka, J., Stebel, A., Suder, D. & Węgrzyn, M. 2014. Plan ochrony Magurskiego Parku Narodowego – okres 1.01.2016–31.12.2035. Operat Ochrony Flory. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków [manuscript].
 
115.
Regulation of the Minister of the Environment 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409).
 
116.
Rutkowska, M. 2013. O wybranych walorach przyrodniczych i kulturowych lasów Trzebiesławskich Wzgórz (Garb Tarnogórskich, Wyżyna Śląska). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69: 134–146.
 
117.
Rybníček, K., Dickson, J. & Rybníčková, E. 1998. Flora and vegetation at about A.D. 1100 in the vicinity of Brno, Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany 7: 155–165. https://doi.org/10.1007/bf0137....
 
118.
Rzączyński, G. 1721. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae annexarumque provinciarum in tractatus XX divisa. Sandomierz.
 
119.
Schube, T. 1902. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen – und Gefässkryptogamenflora im Jahre 1901. Jahres – Bericht der Schlesischen Geselschaft für Vaterländische Cultur 79: 23–37.
 
120.
Schube, T. 1904. Flora von Schlesien, Preußischen und österreichischen Anteils. Verl. Von W. G. Korn, Breslau.
 
121.
Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., Brzezińska-Wójcik, T., Chabudziński, Ł., Dobrowolski, R., Grzegorczyk, I., Jodłowski, M., Kistowski, M., Kot, R., Krąż, P., Lechnio, J., Macias, A., Majchrowska, A., Malinowska, E., Migoń, P., Myga-Piątek, U., Nita, J., Pepińska, E., Rodzik, J., Strzyż, M., Terpiłowski, S. & Ziaja, W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91: 143–170.
 
122.
Staszkiewicz, J. & Witkowski, Z. 1980. Ziemia Sądecka. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
123.
Suder, D. 2014. Szata roślinna grodzisk i zamczysk w dolinach Raby, Dunajca i Wisłoki (Karpaty Zachodnie). PhD thesis, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków [manuscript].
 
124.
Szewczyk, M. 2016. Rośliny w powiecie sanockim. Chronione, zagrożone, rzadkie, inwazyjne. Powiat Sanocki, Sanok.
 
125.
Środoń, A. 1992. Kłopoty z kłokoczką. Wiadomości Botaniczne 36: 63–67.
 
126.
Święs, F. 1982. Geobotaniczna charakterystyka lasów dorzeczy Jasiołki i Wisłoka w Beskidzie Niskim. Biblioteka Przemyska, Towarzystwo Przyjaciół Nauk 70: 70–100.
 
127.
Święs, F. 1983. Zbiorowiska leśne dorzecza Wisłoki w Beskidzie Niskim. Roczniki Nauk Rolniczych, Ser. D 184: 1–104.
 
128.
Tacik, T., Zającówna, M. & Zarzycki, K. 1957. Z zagadnień geobotanicznych Beskidu Niskiego. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 26: 17–43.
 
129.
Towpasz, K. 1987. Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 16: 1–160.
 
130.
Towpasz, K. 2011. Nowe stanowisko Staphylea pinnata (Staphyleaceae) w okolicy Woli Lubeckiej na Pogórzu Ciężkowickim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18: 167–169.
 
131.
Towpasz, K. 2019. Vascular plants of Pilzno surroundings (South-Eastern Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 4: 31–64. https://doi.org/10.24917/25438....
 
132.
Towpasz, K. & Stachurska-Swakoń, A. 2015. Uzupełnienia do flory roślin naczyniowych Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22: 15–21.
 
133.
Urbisz, An. & Urbisz, A. 2014. Rośliny naczyniowe Rybnika. (Vascular plants of Rybnik). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
 
134.
Wilk, Ł. 2004. Notatki florystyczne z Podgórza Rzeszowskiego (Kotlina Sandomierska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11: 93–103.
 
135.
Wolanin, M. 2014. Rośliny naczyniowe Pogórza Przemyskiego i zachodniej części Płaskowyżu Chyrowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 47: 1–383.
 
136.
Wójcik, T. 2012. Bogactwo florystyczne lasu „Ratosniówki” na Pogórzu Strzyżowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68: 28–35.
 
137.
Wóycicki, Z. 1914. Obrazy roślinności Królestwa Polskiego. Zeszyt VII. Roślinność okolic Częstochowy i Olsztyna. Warszawa.
 
138.
Zając, A. 1978. Założenia metodyczne Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Wiadomości Botaniczne 22: 145–155.
 
139.
Zając, A. & Zając, M. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
140.
Zarzycki, K. 1959. Rodzina Staphyleaceae, Kłokoczkowate. In: Szafer, W. & Pawłowski, B. (eds), Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych, 8. Instytut Botaniki PAN, Warszawa.
 
141.
Zelek, R. 2019. Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych zlewni Kamienicy Nawojowskiej ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytecznych gospodarczo. PhD thesis, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków [manuscript].
 
eISSN:2657-5000
ISSN:2544-7459
Journals System - logo
Scroll to top