ORIGINAL ARTICLE
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pinus mugo shrubs on peat bogs in the Tatra National Park (TNP) were for the first time described as a separated plant association by Obidowicz (1975) from only two mires. Since then, there have been no studies on peat bogs in the TNP and they have not been mentioned in the list of vegetation types of the Park. The research regarding the dwarf pine shrubs on mires in the Tatra Mountains was carried out in 2019. We mapped all patches of such vegetation (total – ~2 ha) on which we made 26 relevés. P. mugo shrubs on peat bogs occur within the complex of mire habitats, such as Norway spruce bog woodlands, raised bogs and poor fens. The shrub layer is dominated by Pinus mugo with admixture of dwarfish Picea abies. Typical plants of the herb layer are Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Eriophorum vaginatum and Oxycoccus palustris, whereas the most common mosses are Sphagnum magellanicum, S. capillifolium, S. russowi, Pleurozium schreberi. P. mugo shrubs on peat bogs in the TNP belong to the association Sphagno magellanici-Pinetum mugo.
 
REFERENCES (43)
1.
Balcerkiewicz, S. 1984. Roślinność wysokogórska Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach i jej przemiany antropogeniczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza, Seria Biologia 25: 1–191.
 
2.
Braun-Blanquet, J. 1964. Pflanzensoziologie – Grundzüge der Vegetationskunde, pp. 865. Springer Verlag, Wien, New York.
 
3.
Combik, M. & Mirek, Z. 2015. Estimating of the effectiveness of species identification by sequencing of two chloroplast DNA loci (matK and rbcL) in selected groups of Polish flora. DNA Barcodes 15: 17–26.
 
4.
Derkacz, M. 2006. Jeziora i torfowiska w Dolinie Suchej Wody w Tatrach i ich geneza wytopiskowa. Przegląd Geologiczny 54(1): 73–75.
 
5.
Dyakowska, J. 1932. Analiza pyłkowa kilku torfowisk. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 9(3–4): 473–530.
 
6.
Dzwonko, Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych, pp. 304. Instytut Botaniki UJ, Sorus, Poznań – Kraków.
 
7.
Faliński, J. B. 1990. Kartografia geobotaniczna. 2. Kartografia fitosocjologiczna, pp. 284. PPPWK, Warszawa – Wrocław.
 
8.
Fałtynowicz, W. & Kossowska, M. 2016. The lichens of Poland. A fourth checklist. Acta Botanica Silesiaca Monographiae 8: 1–122.
 
9.
Hadač, E. & Váňa, J. 1967. Plant communities of mires in the western part of the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. Folia Geobotanica & Phytotaxonomica 2(3): 213–254. https://doi.org/10.1007/bf0285....
 
10.
Hadač, E., Ježek, V. & Březina, P. 1969. Rostlinná společenstva Trojrohého plesa ve Vysokých Tatrách. Zborník Prac o Tatranskom Národnom Parku 11: 481–494. .
 
11.
Herbich, M., Potocka, J. & Kwiatkowski, W. 2004. Bory i lasy bagienne. A. Opis siedliska głównego typu. In: Herbich, J. (ed.), Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny T. 5, pp. 171–174. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 
12.
Kauzal, P. & Zięba, A. 2018. Ramsar w Tatrach. Tatry 64: 11.
 
13.
Kästner, M. & Flößner, W. 1933. Die Pflanzengesellschaften des westfälischen Berg – und Hüggellandes. II Teil. Landesverein Sächsischer Heimatschutz 2: 1–208.
 
14.
Kloss, M. 2020. Postglacjalna sukcesja roślinności na mszarnym torfowisku „Toporowy Staw Wyżni” w Tatrach. VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne. Zakopane. Zeszyt abstraktów pp. 60–63.
 
15.
Kwiatkowski, P. 2007. Stan poznania i przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych polskich Karkonoszy. Przyroda Sudetów Zachodnich 10: 29–50.
 
16.
Łajczak, A. 2014. Rola podłoża w rozwoju torfowisk w polskich Karpatach. Studia Limnologica et Telmatologica 8(1): 19–36.
 
17.
Matuszkiewicz, W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: Faliński, J. B. (ed.), Vademecum Geobotanicum Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 3: 1–537.
 
18.
Matuszkiewicz, W., Sikorski, P., Szwed, W. & Wierzba, M. 2013. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla, pp. 518. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A. & Zając, M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland. Vol. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
20.
Mirek, Z., Binkiewicz, B., Czerny, M. & Bielecki, M. 2013a. Operat ochrony ekosystemów nieleśnych. Msckr. pp. 157. KRAMEKO sp. z o. o., Kraków.
 
21.
Mirek, Z., Jaworski, A., Holeksa, J., Czerny, M., Krawiec, A., Mroczek, K., Szmalec, T., Łaptosz, J., Myjak, P., Mitka, K., Bodzioch, R. & Lomber, J. 2013b. Operat ochrony ekosystemów leśnych. Msckr. pp. 175. KRAMEKO sp. z o. o., Kraków.
 
22.
Neuhäusl, R. 1969. Systematisch-Soziologische Stellung Der Baumreichen Hochmoorgesellschaften Europas. Vegetatio 18(1): 104–21.
 
23.
Obidowicz, A. 1975. Entstehung und Alter einiger Moore im nördlichen Teil der Hohen Tatra. Fragmenta Floristica et Geobotanica 21(3): 281–323.
 
24.
Obidowicz, A. 1996. A Late Glacial-Holocene history of the formation of vegetation belt in the Tatra Mts. Acta Paleobotanica 36(2): 159–206.
 
25.
Ochyra, R., Żarnowiec, J. & Bednarek-Ochyra, H. 2003. Census catalogue of Polish mosses. Biodiversity of Poland. Vol. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
26.
Ociepa, A. M., Koczur, A. & Zięba, A. 2020. New localities of rare peat bog species in Tatra National Park and its adjacent area. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27(2): 395–408. https://doi.org/10.35535/ffgp-....
 
27.
Pawłowski, B., Sokołowski, M. & Wallisch, K. 1928. Zespoły roślinne w Tatrach. Cz. VII. Zespoły roślinne i flora doliny Morskiego Oka. Bulletin International De l’Académie Polonaise Des Sciences et Des Lettres Classe Des Sciences Mathématiques et Naturelles, Série B: Sciences Naturelles 1927, Suppl. 2: 205–272.
 
28.
Potocka, J. 1997. Flora i zbiorowiska wybranych torfowisk Gór Izerskich. II. Charakterystyka fitosocjologiczna. Acta Universitatis Wratislaviensis. 1936 Prace Botaniczne 73: 115–144.
 
29.
Potocka, J. 2001. Torfowiska polskiej strony Gór Izerskich – charakterystyka obiektów. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 43–57.
 
30.
Ramsar sites information service. https://rsis.ramsar.org/ris/23....
 
31.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego Dz. U. 2021, poz. 1462.
 
32.
Seibert, P. 1992. Klasse Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 39. In: Oberdorfer, E. (ed.), Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil. 4, pp. 53–80. G. Fischer, Jena.
 
33.
Sekulová, L., Hájek, M., Hájková, P., Mikulášková, E. & Rozbrojová, Z. 2011. Alpine wetlands in the West Carpathians: vegetation survey and vegetation–environment relationships. Preslia 83: 1–24.
 
34.
Šibík, J., Ditě, D., Šibíkova, I. & Pukajová, D. 2008. Plant communities dominated by Pinus mugo agg. in Central Europe – comparison of the oligotrophic communities rich in Sphagnum. Phytocoenologia 38(3): 221–238. https://doi.org/10.1127/0340-2....
 
35.
Šibík, J., Šibíkova, I. & Kliment, J. 2010. The subalpine Pinus mugo-communities of the Carpathians with a European perspective. Phytocoenologia 40(2–3): 155–188. https://doi.org/10.1127/0340-2....
 
36.
Skiba, S., Koreň, M., Drewnik, M. & Kukla, J. 2015. Gleby (Soils) In: Dąbrowska, K. & Guzik, M. (eds), Atlas of the Tatra Mountains – Abiotic Nature: VI.1. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
37.
Šoltés, R., Hájek, M. & Valachovič, M. 2001. Oxycocco-Sphagnetea. In: Valachovič, M. (ed.), Raslinné společenstvá Slovenska. 3. Vegetácia mokradí. pp. 275–296. Veda, Bratislava.
 
38.
Szafer, W., Pawłowski, B. & Kulczyński, S. 1927. Die Pflanzenassoziationen des TatraGebirges. III Teil: Die Pflanzenassoziationen des Kościeliska Tales. Bulletin International De l’Académie Polonaise Des Sciences et Des Lettres Classe Des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série B: Sciences Naturelles, Suppl. II: 13–78.
 
39.
Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10 000 (SMGT) 2016. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 
40.
Szweykowski, J. 2006. An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. Biodiversity of Poland. Vol. 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. .
 
41.
Tichý, L. 2002. JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451–453.
 
42.
Zasadni, J. 2015. Rzeźba wybranych regionów Tatr Wysokich. Mapa 2 Dolina Suchej Wody (Relief of selected parts of the High Tatra Mountains. Map 2 Sucha Woda Valley). In: Dąbrowska, K. & Guzik, M. (eds), Atlas of the Tatra Mountains – Abiotic Nature: VI.6. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 
43.
Żołnierz, L., Wojtuń, B. & Przewoźnik, L. 2012. Ekosystemy nieleśne Karkonoskiego Parku Narodowego, pp. 51. Karkonoski Park Naro­dowy, Jelenia Góra.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Materiały do flory mchów Grupy Pilska (polskie Karpaty Zachodnie)
Adam Stebel, Maria Kamionka, Piotr Górski
Wiadomości Botaniczne
 
eISSN:2657-5000
ISSN:2544-7459
Journals System - logo
Scroll to top